แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่6ชุดที่ 2
mushroom.gif
  โดย ครูอนุพงษ์ กินรี โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
We eat food at the ...............
   playground
   palace
   hospital
   food shop

ข้อที่ 2)
We see the doctor at the ..................
   bus station
   market
   school
   hospital

ข้อที่ 3)
At the temple we can see..............
   monks
   students
   teachers
   doctors

ข้อที่ 4)
We buy things at the ...............
   market
   farm
   village
   river

ข้อที่ 5)
Bangkok is the ................of Thailand.
   house
   city
   shop
   country

ข้อที่ 6)
The King lives in the ..........
   home
   house
   palace
   temple

ข้อที่ 7)
Suphanburi is in the ............
   North
   South
   East
   Central Part

ข้อที่ 8)
There are many people in the ........
   village
   big city
   big farm
   field

ข้อที่ 9)
Old things are in the .....................
   market
   temple
   museum
   cinema

ข้อที่ 10)
I ..................in the sea.
   run
   eat
   swim
   work

ข้อที่ 11)
The ...............is in the sea.
   shell
   duck
   bird
   dog

ข้อที่ 12)
The sand is on the ..............
   wave
   sun
   tree
   beach

ข้อที่ 13)
We can eat a ........
   rock
   crab
   sky
   starfish

ข้อที่ 14)
We should ......................
   put garbages on the beach
   take living things
   keep quiet
   make noise

ข้อที่ 15)
What is from the sea?
   A hat
   A comb
   A bag
   A seashell

ข้อที่ 16)
We cannot swim. The sea is.............
   blue
   wavy
   small
   dry

ข้อที่ 17)
How is the weather?
   It is windy.
   It is good.
   It is big.
   It is happy.

ข้อที่ 18)
A ............is fishing in the sea.
   teacher
   student
   fisherman
   seller

ข้อที่ 19)
A : ..........is he?
B : At the office.

   Who
   What
   When
   Where

ข้อที่ 20)
Part of your face below your mouth.
   chin
   eye
   ear
   nose